English version below

Leuk dat je lid wil worden van de gezelligste studentensportvereniging van Groningen, G.S.Z.V. De Golfbreker. 

3 keer Gratis mee trainen
Voordat je lid wordt van G.S.Z.V. De Golfbreker kun je ook 3 keer vrijblijvend mee komen trainen om te zien of onze club je wat lijkt. Wil je nog iets meer weten van de club? Hier is wat algemene informatie te vinden over de vereniging en wat wij zowel in als buiten het bad te bieden hebben!

Voorwaardes om lid te worden
Ben je er over uit dat je lid wilt worden, dan kun je door het invullen van dit digitale inschrijfformulier je lidmaatschap aanvragen.

Om lid te worden van G.S.Z.V. De Golfbreker betaal je het lidmaatschap van €45,- per jaar, hier komt eenmalig €5,- aan administratiekosten bij. Ten tweede moet je in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor de ACLO, dit kost €59,95,- per jaar. Ben je nog niet in het bezit van een geACLOtiveerde collegekaart, zorg er dan voor dat je dit snel regelt door langs de ACLO te gaan of deze te kopen via www.aclosport.nl.

Ten derde is een vereiste dat je minimaal 3 zwemslagen (borstcrawl, schoolslag, rugcrawl) redelijk beheerst, voor de meesten is dit geen probleem. Dit is om het niveau op de trainingen niet te veel van elkaar te laten verschillen. Wanneer je nog een beetje moeite hebt met de 3 slagen, adviseren we je om eerst een ACLO-cursus te gaan volgen. Daarna ben je uiteraard van harte welkom! Twijfel je of je de 3 slagen goed genoeg beheerst om mee te kunnen doen bij de trainingen? Mail dan het bestuur om een afspraak te maken voor een vrijblijvende proeftraining.

Inschrijven
Via de knop hieronder
kom je bij het digitale inschrijfformulier, vul deze in met jouw gegevens. Je aanvraag zal dan bij ons terecht komen, hierover ontvang je per e-mail een bevestiging die ook alvast wat extra informatie over de vereniging bevat. Om je inschrijving volledig te maken moet je nog een machtiging ondertekenen en inleveren zodat kosten als de jaarlijkse contributie en deelname aan wedstrijden of activiteiten afgeschreven kunnen worden. Dit machtigingsformulier kun je krijgen bij een training van iemand van het bestuur. Met het invullen van het digitale inschrijfformulier en ondertekening van de machtiging verklaart een lid dat:

  • Hij/zij tot wederopzegging lid is van G.S.Z.V. De Golfbreker te Groningen. Dit betekent dat wanneer hij/zij niet tenminste een maand voor het einde van het studiejaar (september-september) schriftelijk heeft opgezegd, zijn/haar lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is hij/zij derhalve contributie over dat jaar verschuldigd.
  • Hij/zij kennis neemt van het Huishoudelijk Reglement (HR) en de statuten van G.S.Z.V. De Golfbreker, welke hier te vinden zijn.
  • Het aanschaffen van een geldig sportbewijs bij de ACLO en doorgeven van de juiste gegevens aan de secretaris, is de verantwoordelijkheid van hem/haar zelf. Indien hij/zij voor 1 december nog geen geldig toegangsbewijs voor de ACLO heeft, is G.S.Z.V. De Golfbreker gemachtigd om het toegangsbewijs voor de ACLO voor deze persoon aan te schaffen en het verschuldigde bedrag van zijn/haar bank-/girorekening af te schrijven.

Inschrijving compleet maken
Je inschrijving is compleet zodra je het ondertekende machtigingsformulier weer hebt terug gegeven aan iemand van het bestuur. Nadat je inschrijving is verwerkt in onze administratie zul je een e-mail ontvangen dat je inschrijving afgerond is en je officieel een Golfbreker bent!

Vragen
Mocht je nog vragen hebben mail deze dan naar het bestuur (bestuur@golfbreker.org) of neem contact op met de secretaris: Minne Koopmans, 06-55078346

---

English version

Nice to see that you are willing to become a member of the most fun stundentsportclub of Groningen, G.S.Z.V. De Golfbreker!

 

3 times training for free

Before you become a member of G.S.Z.V. De Golfbreker you can train 3 times for free to see if the club is something for you. If you want to know some more about the club? Here you can find the general information about the club and what we offer inside and outside of the pool!

 

Conditions to become a member

Are you sure you want to become a member, you can apply for membership by completing this digital registration form.

 

In order to become a member of G.S.Z.V. De Golfbreker you pay for the contribution, which is 45€ year, the first time there will be an extra 5€ for administration costs. You also need a valid ACLO card which gives you aces to the pool, this card costs you €59,95 a year. You can get this card by going to the ACLO at Blauwborgje 16, or by it online by using this link: www.aclosport.nl

 

You don’t have to be a really good swimmer but it is advisable that you can swim at least 3 strokes (freestyle, backstroke and breaststroke). If you have trouble with any of these strokes we advise you to take the ACLO-course, after this course you are more than welcome to train with us! If you’re not sure about the strokes you can send an e-mail to the board and make an appointment for a free training to see for yourself. 

 

Registration

By pressing the button on the bottom of this page you reach the digital registration form, fill this in with your own data. Your request will be sent to us by e-mail, a conformation that also contains some additional information about the association will be sent to you. To complete your registration, you must sign a mandate form so that charges as contribution and activities can be taken from your bank account. You can find this mandate form in the welcoming package that you receive after a training, you need to give the form to a board member after signing it. By completing the digital registration form a member declares that: 

·         He/she is a member of G.S.Z.V. De Golfbreker at Groningen until resignation. This means that when he/she did not terminate his/her membership, by sending an e-mail or a letter, at least one month before the end of the academic year (September-September), his/her membership will be automatically renewed for one year and therefore he or she will be liable for that year. 

·         He/she takes note of the Househould Regulations (HR) and the articles of association of G.S.Z.V. De Golfbreker, which can be found here. 

·         Purchasing a valid sports license at the ACLO and passing on the right information to the secretary, is the responsibility of him/herself. Is he/she has no valid passport before December first, G.S.Z.V. De Golfbreker is authorized to purchase the ACLO enterance ticket for this person and to charge the due amount of his/her bank/giro account.

 

Completing the registration

Your registration is complete once you have returned the signed authorization form to a member of the board. After your registration has been processed in our administration you will receive an e-mail that completes your registration and you are officially a Golfbreker! 

 

Questions

If you have any questions or problems feel free to mail the board (bestuur@golfbreker.org) or contact the secretary: Minne Koopmans, 06-55078346

 

Digitaal inschrijven: Inschrijfformulier (Digital registration form)

^
.
.
.
Verjaardagen
Sponsoren